Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.minidrukarnia.pl Sprzedającym jest Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek dostępny pod adresem ul.Daszyńskiego 1/6, 58-304 Wałbrzych, prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem:  NIP: 8862863387, REGON: 367833276 Zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z usługodawcą można uzyskać: Pod numerem telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinia): 731 410 945 w godzinach od 8:00 do 16:00. Korzystając zadresu poczty elektronicznej: 

1. Definicje 

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 ustawyz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.u. z 2002 r. Nr144, poz.1204 ze zm.). Regulamin jest dostępny na stronie www.minidrukarnia.pl/Regulamin dla każdego użytkownika Internetu, wtym dla każdego kupującego. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest goda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prywatną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsumet). Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje sie do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą maiilową. Towar – rzecz ruchoma, ktorej dotyczy Umowa Sprzedaży. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). Strona – Usługodawca i Klient. Strona Sklepu – każda stona bądż podstona www znajdująca się pod adresem www.minidrukarnia.pl Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Interntowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacje jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy minidrukarnia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za posrednictwem sieci Internet. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.minidrukarnia.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Oferta przedstawiona w sklepie www.minidrukarnia .pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.)

3. Ceny towatów i płatność

 1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2.Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdjących się w ofercie, wprowadzania nowych towatów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 3.Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

 4.Forma płatności:

a) przelewem bankowym – na konto firmy Drukowanie wszelakie Marta Bartoszek 36 1140 2004 0000 3202 7700 5330, tytułem „
minidrukarnia .pl: nazwa zamówienia”. b) płatność kartą kredytową lun e-przelewem 

4. Składanie zamówień 

1. Zamówienia składane poprzez stonę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w witrynie Sklepu Internetowego. 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowow wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kotaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem minisstra finansów z dnia 17 grudnia2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 4. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W Wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawinia oraz żądania ich usunięcia.

 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. 

6. Po założeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą do realizacji;7. Przyjęcie zamówienia do realizacji:zamówienie płatne przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr: 36 1140 2004 0000 3202 7700 5330 Drukowanie wszelakie Marta Bartoszek, ul. Daszyńskiego 1/6, 58-304 Wałbrzych Bank: MBANK tytułem:
minidrukarnia : nazwa zamówienia. Po otrzymaniu płatności , Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji; 1. Jeżeli do 7 dni od daty założenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane. 2. Sklep minidrukarnia .pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji. 

9. Czas realizacji zamówienia 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej. 2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy. 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7-14 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-sto dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zstanie o tym niezwłocznie poinformowany. Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek rozszeń z tytułu braku realizacji zamówienia. 

10. Wysyłka zamówienia 1. Zamówienia wysyłane są na terenie Polski przez firmę kurierską DPD *Kurier – 16zł, czas dostawy 3-5 dni roboczych 3. Wybór firmy kurierskiej należy do Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek i ma na celu jak najszyszą wysyłkę zamówienia. 4. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie. 5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej. 6. Zmiany dokumentu potwierdzającego transakcje z paragonu na fakturę VAT jest możliwa w ciągu 90 dni od momentu wystawienia dokumentu 

11. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty 1. Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 z późń. zm.). 2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki , zgodnie z Art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późń. zm.). 3. Odstąpienie od umowy dotyczy towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres: Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek Zwrot minidrukarnia .pl ul. Daszyńskiego 1/6 Wałbrzych 58-304 4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze. 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na zamówienie). 6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionych towarów możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym. 7. W stanie nienaruszonym jest towar, który: *nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, *jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada, *zwracany jest z dowodem zakupu, 8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz koszt przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient. 9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt.2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

12. Reklamacje 1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres: Drukowanie Wszelakie Marta Bartoszek Zwrot minidrukarnia  ul. Daszyńskiego 1/6 58-304 Wałbrzych